Algemene voorwaarden 

 

Artikel 1: Algemeen

Colour Art van den Hout schoenen is gevestigd in Kaatsheuvel.

Kvk:  
BTW-nummer:
E-mailadres: info@colourartvandenhout.com

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Colour Art van den Hout schoenen en de koper/klant.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
 3. Als er door de koper/klant opdracht gegeven wordt aan Colour Art van den Hout schoenen om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die bindend is (Wet Koop op Afstand).
 4. Door het gebruik van de internetsite www.colourartvandenhout.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper/ klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeldt op de internetsite.
 5. Colour Art van den Hout schoenen heeft ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Artikel 3: Aanbiedingen/Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen/overeenkomsten van Colour Art van den Hout schoenen zijn vrijblijvend. Colour Art van den Hout schoenen houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de artikelen. Colour Art van den Hout schoenen heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is of niet meer te leveren is.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van Colour Art van den Hout schoenen is verstuurd.
 3. De klant en Colour Art van den Hout schoenen  komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 4. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Colour Art van den Hout schoenen dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling
 5. De voorraad van de webshop wordt dagelijks automatisch bijgewerkt. Mocht het onverhoopt voorkomen dat een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant z.s.m. hiervan op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren. Colour Art van den Hout schoenen zal in dat geval binnen 4 werkdagen voor terugbetaling zorgen.

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
 2. Alle prijzen zijn inclusief de Nederlandse omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het artikel betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van de verzending vindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.
 3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
 4. Colour Art van den Hout schoenen kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van menselijk of technisch falen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5: Betaling

 1. Bij een bestelling via de internetsite van Colour Art van den Hout schoenen geschiedt betaling d.m.v. IDEAL  en andere betalingsmogelijkheden op onze site.  Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf.
 2. Voor transport buiten Nederland brengen wij kosten in rekening.
 3. Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen is voldaan is Colour Art van den Hout schoenen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichting volledig is nagekomen.
 4. Na een door u geplaatste bestelling ontvangt u direct een e-mail. Dit is de factuur.

Artikel 6: Levering/Levertijd

 1. De door Colour Art van den Hout schoenen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien de maximale levertijd zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand houdt nemen wij contact met u op en bieden wij u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden na ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op uw bankrekening. Colour Art van den Hout schoenen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.
 3. Het risico van verlies of beschadiging van het product dat voorwerp van de overeenkomst is, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijze derde wordt gebracht.
 4. Colour Art van den Hout schoenen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden als gevolg van een door de klant foutief opgegeven woonadres.

Artikel 7: Retourneren

 1. Aangezien dit handwerk op bestelling is, is het niet mogelijk deze schoenen te ruilen of te retourneren. Bestel dus de juiste maat. Mocht je hier onzeker over zijn of over twijfelen, bezoek dan onze winkel in Breda om de juiste maat te passen

Artikel 8: Garantie

 1. Bestelt u een artikel bij Colour Art van den Hout schoenen, waarvan u in redelijkheid (en bij normaal gebruik) een lange levensduur mag verwachten, dan geeft Colour Art van den Hout schoenen 1 jaar garantie.
 2. Dit geldt niet voor slijtage door intensief gebruik. Leer is een natuurproduct, een levend materiaal dat ademt en flexibel is. De zichtbare nerven, poriën en lichte kleurverschillen in de huid typeren de echtheid van het lederen artikel. Dit zijn geen materiaalfouten; de natuur heeft zijn handtekening achtergelaten. Colour Art van den Hout schoenen wijst iedere aansprakelijkheid hiervoor af.

Artikel 9: Privacy

 1. Klantgegevens worden uitsluitend intern gebruikt. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden verstrekt, tenzij dat voortvloeit uit de wet Registratie Persoonsgegevens.

Artikel 10: Website

 1. Colour Art van den Hout schoenen doet zijn best om de website up-to-date te houden, echter kan het voor komen dat  een product onverhoopt niet leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
 2. Alle producten die u op onze website aantreft kunnen fouten bevatten, Colour Art van den Hout schoenen kan niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor.
 3. Colour Art van den Hout schoenen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade indien de website in welke gevallen dan ook niet goed functioneert.

Artikel 11: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, niet voorzien, waarop Colour Art van den Hout schoenen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Colour Art van den Hout schoenen niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Colour Art van den Hout schoenen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert.
 4. Beide partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Colour Art van den Hout schoenen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 2. Niettemin heeft Colour Art van den Hout schoenen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.